1Y NAV

KFMONEY

KSAM Money Market
Return
1Y NAV

UOBGBRMF

UOBAMTH Fixed Income
Return
1Y NAV

B-SENIOR

BBLAM Mixed
Return
1Y NAV

T-LowBetaRMF

THANACHART FUND Equity
Return
1Y NAV

M-PROPERTY

MFC Property and Infrastructure Funds
Return
1Y NAV

CIMB-PRINCIPAL (FA ...

CIMB-PRINCIPAL Mixed
Return